الفبای کُردی

روناهیا دل / مخترع الفبای کُردی کرمانجی جلادت بدیرخان می باشد. در نوشتن لهجه های کُردی از الفبای لاتین ، کریلی و عربی استفاده می شود. الفبای پرکاربردی که از طرف نویسندگان ، هنرمندان، روزنامه نگاران و روشنفکران بیشتر استفاده می شود لاتینی می باشد. الفبای لاتین، الفبایی می باشد که هر حرف نشانه صدای واحدی می باشد و بهتر از الفبای دیگر پاسخگوی صداهای(الفبای) کُردی می باشد.


 الفبای لاتین کردی دارای 31 حرف است، از این تعداد 8 حروف صدا دار  و 23 حروف بی صدا هستند.

 

Aa ، Bb ، Cc ، Çç ، Dd ، Ee ، Êê ، Ff ، Gg ، Hh، Ii ، Îî ، Jj ، Kk ، Ll ، Mm ، Nn ، Oo ، Pp ، Qq ، Rr ، Ss ، Şş ، Tt ، Uu ، Ûû ، Vv ، Ww ، Xx ، Yy ، Zz

حروف صدا دار:

Aa ، Ee ، Êê ، Ii ، Îî ، Oo ، Uu ، Ûû

حروف بی صدا :

Bb ، Cc ، Çç ، Dd ، Ff ، Gg ، Hh، Jj ، Kk ، Ll ، Mm ، Nn ، Pp ، Qq ، Rr ، Ss ، Şş ، Tt ، Vv ، Ww ، Xx ، Yy ، Zz

 

معنی مثال مثال کُردی
معادل فارسی الفبای کُردی
 آدار(ماه کُردی) - زندگی  Adar - Jiyan آ ا A a
 باران - برف  Baran - Berf بـ ب B b
 لباس - جگر  Cil - Ciger جـ ج C c
  چشم - کوه  Çav - Çiya چـ چ Ç ç
  مادر - دنیا  Dayê - Dunya د D d
 آره - من Erê - Ez اَ َ E e
 عصر - سه Êvar - Sê اِ ِ Ê ê
 فلک - فاطمه Felek - Fatê فـ ف F f
  گُل - رنگ Gul - Reng گـ گ G g
  اُمید - آرام Hêvî - Hêdî ه هـ حـ ح H h
      I i
 امروز - ایران Îro - Îran ایـ یـ ی Î î
 زن - دراز Jin - Dirêj ژ J j
 چشمه - پیر Kanî - Kal  کـ ک K k
 خانه - مُلک  Mal - Milk مـ م M m
 لیلا - کنار  Lêyla - Kêlek لـ ل L l
 نامه - زبان  Name - Ziman نـ ن N n
 اتاق - مُد  Ode - Mode اُ ُ O o
 پاییز - سهم ، پارسال  Payîz - Par پـ پ P p
 شیربها - قلم ، مداد  Qelend - Qelem قـ ق Q q
 روز - غرب  Roj - Rojhelat ر R r
 سیب - فردا  Sêv - Sibê سـ س صـ ص ثـ ث S s
 چوپان - شب  Şivan - Şev شـ ش Ş ş
 تمام - تنها  Tam - Tenê تـ ت ط T t
      U u
 جزئیات - دوری  Hûrgilî - Dûrî او  و
Û û
 خالی - این  Vala - Ev و V v
 وطن - آن  Welat - Ew و W w
  مردم - دایی ، نقطه Xelk - Xal خـ خ غـ غ X x
 صبح بخیر - یک  Beyanî baş - Yek یـ ی Y y
 زیلان(اسم دختر) - بچه  Zîlan - Zarok ز ذ ضـ ض ظ Z z

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه:

  • I i: این حرف در فارسی معادل ندارد و تقریبا شبیه شوا (ای خیلی کوتاه) در انگلیسی است. نباید تلفظ آن را با حرف آی انگلیسی (Ii) اشتباه گرفت.
  • U u:این آوا در فارسی وجود ندارد. این یک حرف صدادار مدور با گشادگی متوسط است. با تلفظ کلمه peu (کم) درفرانسه قابل مقایسه است.
  • W w: این یک آوای دولبی است و دندان ها روی لب قرار نمی گیرند.
  • V v: در تلفظ این حرف دندانهای بالا روی لبهای پایین قرار می گیرند.

 

نظرات  

 
0 #1 کمال 1394-04-04 16:00
باسلام،از فعالیت وتلاش شما برای حفظ وترویج زبان شیرین کردی کرمانجی متشکریم .هه رهه بن
بازگو کردن
 

اضافه کردن نظر

لطفا دیدگاه خود را به زبان فارسی بنویسید! از انتشار دیدگاه ها به غیر از زبان فارسی در این بخش معذوریم!
توجه: دیدگاه های فارسی در بخش فارسی و دیدگاه های کُردی در بخش کُردی منتشر می شود!


کد امنیتی
تازه کردن